MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis pretenen formar professionals per a l'exercici de la docència en l'etapa de 6 a 12 anys.

S'ofereixen 6 itineraris: Tecnologies de la informació i la comunicació, Educació musical, Llengua estrangera (anglès), Educació física, Arts visuals i plàstiques i Educació científica i ambiental.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

9,127

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 9,488
 • 2021-22: 9,108
 • 2020-21: 9,060
 • 2019-20: 8,660
 • 2018-19: 8,388
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

8,916

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 9,488
 • 2021-22: 8,884
 • 2020-21: 9,060
 • 2019-20: 8,660
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

Ponderacions 2024, 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Anàlisi Musical, Arts Escèniques, Biologia, Ciències Generals, Dibuix Artístic, Física, Fonaments Artístics, Geografia, Geologia i Ciències Ambientals, Història de la Música i de la Dansa, Llengua i Cultura Gregues, Llengua i Cultura Llatines, Història de l'Art, Literatura Castellana, Literatura Catalana, Literatura Dramàtica, Matemàtiques, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials i Química.

Prova d'aptitud (PAP) o d'admissió

Per accedir a aquest grau s'ha de superar, a banda de la Selectivitat, la Prova d'Aptitud Personal (PAP) en Educació Primària, que organitza la Generalitat.

 • L'examen consisteix en la realització de dos exercicis per escrit. El primer avalua la comprensió lectora, la capacitat de síntesi, l'expressió escrita i el domini de la llengua, i el segon mesura la competència logicomatemàtica.
 • Els exercicis són els mateixos per a tots els estudiants, sense opcionalitat.
 • Per aprovar la PAP, entre l'examen de competències lingüístiques i el de matemàtiques s'ha d'obtenir una mitjana de 5. I per poder fer mitjana es requereix una qualificació mínima de 4 en cadascuna de les dues proves.

Exàmens de les últimes convocatòries

Calendari de la PAP d'Educació
Exàmens de la convocatòria extraordinària: dijous 18 de juliol del 2024. Matrícula: entre el 12 i el 20 de juny.
La matrícula es fa a través del Portal d'accés a la universitat de la Generalitat. El preu, sense bonificacions, és de 110 euros.
Exàmens de la convocatòria ordinària: abril del 2025. La matrícula es fa al febrer.

Oferta de 1r curs 2024-25

80 places

Demanda en 1a opció 2023-24

100 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

89 matriculats

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 17,69 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.202 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar al comptat, en dos o tres terminis o de forma mensuals.
 • Si es fracciona en dos terminis, el 60% del pagament es fa després de matricular-se i el 40% al mes de desembre. Si els terminis són tres, a banda del 40% inicial, s'ha de satisfer un 20% a mitjans d'octubre i el 40% restant al desembre.
 • Quan es tria el pagament mensual, el càrrec es fa el dia 5 de cada mes, fins al 5 de maig.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (76%)
 • Castellà (9%)
 • Anglès (15%)

Horari

Primer curs de matí. En cursos posteriors algunes matèries s'imparteixen a la tarda.

Perfil d'ingrés recomanat

 • Els estudiants que optin a aquests ensenyaments han de tenir una bona integració dels coneixements del Batxillerat i una base cultural ferma que faciliti una anàlisi didàctica de les matèries que s'han d'ensenyar a l'escola. També és necessari que l'estudiant tingui interès pel treball amb els nens i il·lusió per millorar la societat des de l'ensenyament.

Normativa de permanència

 • L'estudiant de nou accés haurà de matricular-se en un mínim de 30 crèdits d'assignatures corresponents al primer any acadèmic i disposarà de 4 semestres per superar-los. En cas contrari, no podrà continuar l'estudi iniciat a la UdG. Per progressar en l'ensenyament, l'alumne s'haurà de matricular cada curs, de forma obligatòria, de les assignatures o mòduls no superats en cursos anteriors.
   
 • Exceptuant el primer any, la matrícula mínima serà de 24 crèdits, llevat que el nombre de crèdits pendents per finalitzar els estudis sigui inferior o que els requeriments de matrícula en l'estudi ho impedeixin.
   
 • L'estudiant disposarà de tres convocatòries de qualificació per superar cada assignatura o mòdul (amb opció a una quarta i darrera convocatòria de gràcia). Els que exhaureixin el nombre de convocatòries de qualificació establertes per a una assignatura o mòdul hauran d'abandonar els seus estudis.

Estudis relacionats